DAINIK SAHSIK 12th WARDHAPAN DIN FUNCTION -Venue: Wardha, Maharashtra